header image
 

PEA tilskud

Tilskud til særlige grupper (PEA tilskud)

Kun for deltagere med folkeregisteradresse i Københans eller Frederiksberg Kommune!

Hvis du bor i København eller på Frederiksberg og er berettiget til kommunalt tilskud efter reglerne om “Tilskud til særlige grupper (PEA tilskud)”, vil vi bede dig udfylde formularen på siden om PEA tilskud, og hvis årsagen ikke er folkepension, skal du udskrive og underskrive den, og efterfølgende sende den til korets kasserer sammen med den nødvendige dokumentation (se sidst på denne side om nødvendig dokumentation).

Du kan vælge at skanne og maile formular og dokumentation til kasserer@kortaktogtone.dk.

Eller du kan benytte postkassen og sende det til:

Kor Takt og Tone
Tryggevældevej 56
2700 Brønshøj.

Hvis du allerede er medlem af koret, skal du selv gøre kassereren opmærksom på, hvis du bliver berettiget til PEA tilskud, ligesom medlemmer, der modtager tilskud, og ikke længere er berettiget til dette, selv skal meddele dette til kassereren.

  FolkepensionistEfterlønsmodtagerFørtidspensionistUnder uddannelse (lærling/studerende)LedigKontanthjælpsmodtager
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

   


  Få mere at vide om PEA tilskud

  Her følger i grove træk reglerne for PEA tilskud i København. Reglerne svarer i store træk til Frederiksbergs.

  Hvis du vil kende alle detaljerne, må du finde dem på kommunens hjemmeside, der marts 2017 bl.a. har dette link: Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København 22. december 2016. Du finder oplysningerne på side 22 og frem.

  Den korte udgave kommer her (med alle forbehold for regelændringer, fejl og lignende):

  Tilskud til særlige grupper (PEA tilskud)
  Der ydes tilskud til at nedsætte deltagerbetalingen for særlige grupper – det såkaldte PEA-tilskud. PEA-tilskuddets størrelse fastsættes af Folkeoplysningsudvalget.
  Det er et personligt tilskud, der ydes efter objektive kriterier og beregnes efter det antal deltagertimer, den berettigede person har.

  Grupper der kan modtage tilskud
  Følgende personer, med bopæl i Københavns Kommune, kan modtage tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen:
  a) Folkepensionister
  b) Førtidspensionister
  c) Modtagere af arbejdsløshedsunderstøttelse
  d) Kontanthjælpsmodtagere
  e) Efterlønsmodtagere
  f) Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  g) Studerende, der kan dokumentere, at de modtager SU

  Der ydes ikke tilskud til personer med bopæl i Københavns Kommune, som deltager i undervisning uden for kommunen. Der er dog følgende to undtagelser:
  a) Københavnske borgere, der går på aftenskole i Frederiksberg Kommune og som opfylder betingelserne for tilskud
  b) Handicappede, der går på aftenskoler, som enten har regional status eller har indgået administrativ aftale med Kultur- og Fritidsforvaltningen

  Følgende to grupper kan ikke modtage tilskud:
  a) Personer på sygedagpenge
  b) Personer på barselsdagpenge

  Hvornår ydes der tilskud
  Der ydes tilskud ved alle former for undervisning. Der ydes også tilskud ved foredrag, såfremt der er både honorar og deltagerbetaling. Der ydes ikke tilskud i forbindelse med debatskabende aktiviteter.

  Krav til dokumentation
  Personer, der ønsker at modtage tilskuddet, skal ved tilmelding fremvise følgende dokumentation:

  Ingen krav til dokumentation:
  • Pensionister, der er fyldt 65 år.

  Aktuel dokumentation
  • Personer, der modtager førtidspension eller efterløn.
  Når aftenskolen én gang har modtaget dokumentationen, har den varig virkning, med mindre personens status ændres. Dokumentationen skal gemmes, så længe den benyttes til at tildele PEA-tilskud.

  Tro og love-erklæring
  • Personer, der modtager arbejdsløshedsunderstøttelse eller kontanthjælp.
  • Personen skal med tro og love-erklæringen dokumentere, at
  vedkommende ved kursusstart er modtager af en af de to ovennævnte ydelser.

  Underskrevet uddannelsesaftale
  • Lærlinge skal dokumentere, at de har en gældende uddannelsesaftale ved studiestart.

  Statens Uddannelsesstøtte
  • Studerende skal dokumentere, at de modtager SU ved kursusstart.