header image
 

PEA tilskud

Tilskud til særlige grupper (PEA tilskud)

Kun for deltagere med folkeregisteradresse i Københans eller Frederiksberg Kommune!


Tilskuddet gives til folkepensionister, førtidspensionister, modtagere af arbejdsløshedsunderstøttelse, kontanthjælpsmodtagere, efterlønsmodtagere, lærlinge, der kan fremvise underskrevet uddannelsesaftale, studerende der kan dokumentere, at de modtager SU.

Personer på sygedagpenge og personer på barselsdagpenge kan ikke modtage tilskuddet.


Hvis du bor i København eller på Frederiksberg og er berettiget til kommunalt tilskud efter reglerne om “Tilskud til særlige grupper (PEA tilskud)”, vil vi bede dig udfylde formularen på siden om PEA tilskud, og hvis årsagen ikke er folkepension, skal du udskrive og underskrive den, og efterfølgende sende den til korets kasserer sammen med den nødvendige dokumentation (se sidst på denne side om nødvendig dokumentation).

Du kan vælge at skanne og maile formular og dokumentation til kasserer@kortaktogtone.dk.

Eller du kan benytte postkassen og sende det til:

Kor Takt og Tone
Tryggevældevej 56
2700 Brønshøj.

Hvis du allerede er medlem af koret, skal du selv gøre kassereren opmærksom på, hvis du bliver berettiget til PEA tilskud, ligesom medlemmer, der modtager tilskud, og ikke længere er berettiget til dette, selv skal meddele dette til kassereren.

  FolkepensionistEfterlønsmodtagerFørtidspensionistUnder uddannelse (lærling/studerende)LedigKontanthjælpsmodtager
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


  Få mere at vide om PEA tilskud

  Her følger i grove træk reglerne for PEA tilskud i København. Reglerne svarer i store træk til Frederiksbergs.

  Hvis du vil kende alle detaljerne, må du finde dem på kommunens hjemmeside, der oktober 2021 bl.a. har dette link: Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København. Du finder oplysningerne på side 29 og frem.

  Den korte udgave kommer her (med alle forbehold for regelændringer, fejl og lignende):

  Tilskud til særlige grupper (PEA tilskud)

  Hvilke grupper kan der søges tilskud til

  Der ydes tilskud til at nedsætte deltagerbetalingen for særlige grupper – det såkaldte PEA-tilskud. PEA-tilskuddets størrelse fastsættes af Folkeoplysningsudvalget.

  Københavns Kommune ønsker med dette tilskud at støtte økonomisk svage grupper, så alle får adgang til aftenskolernes tilbud. Se satsen for tilskud til særlige grupper på Tilskud til aftenskoler (kk.dk)

  Tilskuddet er personligt. Det ydes efter objektive kriterier og beregnes efter det antal deltagertimer, den berettigede person har deltaget.

  Grupper der kan modtage tilskud 

  Følgende personer, med bopæl i Københavns Kommune, kan modtage tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen:

  1. Folkepensionister.
  2. Førtidspensionister.
  3. Modtagere af arbejdsløshedsdagpenge.
  4. Modtagere af revalideringsydelse.
  5. Modtagere af integrationsydelse.
  6. Kontanthjælpsmodtagere.
  7. Modtagere af kontantydelse.
  8. Efterlønsmodtagere.
  9. Lærlinge, der har en underskrevet uddannelsesaftale.
  10. Studerende der kan dokumentere, at de modtager SU.

  Der ydes ikke tilskud til personer med bopæl i Københavns Kommune, som deltager i undervisning uden for kommunen. Der er dog følgende to undtagelser:

  1. Københavnske borgere der går på aftenskole i Frederiksberg Kommune, og som opfylder betingelserne for tilskud.
  2. Handicappede der går på aftenskoler, som enten har regional status eller har indgået administrativ aftale med Kultur- og Fritidsforvaltningen.

  Støtten gives pr. undervisningstime. Ved blandede hold med både almene og handicappede deltagere følger tilskuddet deltagerens status.

  Følgende to grupper kan ikke modtage tilskud: 

  • Personer på sygedagpenge
  • Personer på barselsdagpenge

  Hvornår ydes der tilskud

  Der ydes tilskud ved alle former for undervisning. Der ydes også tilskud ved foredrag, såfremt der er både honorar og deltagerbetaling.

  Der ydes ikke tilskud i forbindelse med debatskabende aktiviteter.

  Krav til documentation

  Kultur- og Fritidsforvaltningen fastsætter formkrav til dokumentation for personer, der er berettigede til at modtage tilskud.

  Aftenskolen skal opbevare en kopi af dokumentationen som bilag til deltagerbetalingen samt til tilskudsregnskabet. Når tilmeldingen sker via girokort eller internet, skal aftenskolen efterfølgende indhente dokumentation. Dokumentationen skal indsendes til Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvis forvaltningen anmoder om det.

  Personer, der ønsker at modtage tilskuddet, skal ved tilmelding erklære på tro og love, hvilken af de tilskudsberettigede grupper de tilhører. På forlangende skal følgende dokumentation kunne fremvises for aftenskolen:

  Aktuel dokumentation

  Personer der modtager førtidspension eller efterløn.

  Når aftenskolen én gang har modtaget dokumentationen, har den varig virkning, med mindre personens status ændres. Dokumentationen skal gemmes, så længe den benyttes til at tildele PEA-tilskud.

  Underskrevet uddannelsesaftale

  Lærlinge skal dokumentere, at de har en gældende uddannelsesaftale ved studiestart.

  Statens Uddannelsesstøtte

  Studerende skal dokumentere, at de modtager SU ved kursusstart.