header image
 

Foreningens Vedtægter

Som det fremgår af siden om aftenskolen, er Koret organiseret som aftenskole under Københavns Kommune. Derfor har koret selvfølgelig også et sæt officielle vedtægter, der er godkendt af kommunen.

Det med småt

Foreningens navn er: “Kor Takt og Tone”. Tidligere var navnet “Bella Harmoni”, og endnu tidligere “Bellahøj Koret”.

Foreningsnumret i Københavns Kommune er: 62011, hvor vi er registreret som folkeoplysende forening.

Bankforbindelsen er: Danske Bank, konto 1551-4776077887. Vores kreditor nummer er: 81742685, der anvendes i opkrævninger (FIK 71).

CVR numret er: 26029341.

Vi har følgende mailadresser:

Postadressen er:

Kor Takt og Tone
Tryggevældevej 56
2700 Brønshøj.

Vedtægter

Hvis du har lyst til at læse vedtægterne for foreningen “Kor Takt og Tone”, kommer de her:

§ 1.  Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2 Formål:
Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for at synge, og for at få undervisning i sangteknik, harmonilære, sangteori og nodelære i henhold til Folkeoplysningsloven.

§ 3. Medlemmer:
Alle med interesse for at synge kan optages i foreningen, samt alle der kan tilslutte sig foreningens formålsparagraf.

§ 4. Kontingent:
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 5. Organisation:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse.
Generalforsamlingen afholdes en gang om året inden udgangen at marts måned.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden skal indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse,
  samt budget for indeværende år til orientering.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af 2 suppleanter.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når det efter bestyrelsens skøn er nødvendigt, eller når mindst en tredjedel af foreningens medlemmer skriftligt til bestyrelsen fremsætter forlangende derom med angivelse af dagsorden. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdelse senest 3 uger efter bestyrelsen har modtaget forlangendet.

§ 6. Bestyrelsen:
Generalforsamlingen vælger en formand og en kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
Formanden, samt 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
Kassereren samt 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år.
Generalforsamlingen vælger desuden hvert år 2 suppleant.
Deltagerne tilbydes en plads i bestyrelsen.
Valg af deltagerrepræsentanten finder sted i forlængelse af generalforsamingen.

§ 7. Revision:
Der vælges i medlemmernes midte 1 revisor samt 1 suppleant på den årlige generalforsamling.

§ 8. Formue:
For foreningens formue hæfter alene foreningen.

§ 9. Vedtægter:
Vedtægter kan kun ændres på generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal – over 50% af de fremmødte skal stemme for ændringen.

§ 10. Opløsning:
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder den eventuelle formue og effekter almennyttige ungdomsorganisationer i Brønshøj området.

§ 11. Tegningsret:
Tegningsret har formanden og kassereren i fællesskab.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 12. Juni 2010 – navnet ændret på GF marts 2017.